Reklamace

Reklamační řád pro koncové zákazníky

Dodavatel:
Dino Toys, s. r. o.
se sídlem Mnichovo Hradiště - Veselá, K Pískovně 108, PSČ 295 01
IČO: 49 10 16 50, DIČ: CZ 49 10 16 50, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 115816

email: reklamace@dinotoys.cz,

kontaktní telefon: +420 312 709 312 nebo +420 775 555 965.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  •  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  •  zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  •  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3.  Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí kupujícím.

4. Kupující je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění do 2 let od převzetí zboží. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

5. Ustanovení uvedená v čl. 7.4 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

6. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

7. Kupující může reklamovat také zboží, které neodpovídá uvedeným vlastnostem. Těmi mohou být například jakost, provedení, rozměry, váha nebo množství. Reklamovat zboží lze i v případě, že životnost, funkčnost a bezpečnost výrobku neodpovídá běžným vlastnostem jiných výrobků v podobné cenové kategorii.

8. Na vyřízení reklamace má prodávající 30 dní. Po marném uplynutí lhůty 30 dnů může kupující od smlouvy odstoupit, nebo požadovat přiměřenou slevu. 

9.  Pokud má zboží vadu, kupující může požadovat její odstranění. Přitom si může vybrat: zda požadovat opravu zboží, nebo zboží nové. Výjimku tvoří případ, kdy je zvolený způsob řešení reklamace nemožný, nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. To se posuzuje: podle významu vady a hodnoty věci bez vady a zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu výrobku bez vady.

10. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese K Pískovně 108, 29 501 Veselá, Mnichovo Hradiště, telefonicky na čísle +420 312 709 312 nebo +420 775 555 965 či elektronickou poštou na adrese reklamace@dinotoys.cz.

11. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

Postup při reklamaci

Zákazník musí práva z odpovědnosti za vady u dodavatele uplatnit nejpozději poslední den záruční lhůty, jinak práva zákazníka z odpovědnosti za vady zaniknou.

Dodavatel přijímá reklamace elektronicky na adrese reklamace@dinotoys.cz, případně na adrese sídla společnosti. Dodavatel vydá zákazníkovi písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, popis vady, zákazníkem požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude zákazník informován o jejím vyřízení.

Dodavatel rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Při uplatnění reklamace je zákazník povinen zaslat reklamovanou věc dodavateli. Věc nesmí být znečištěna nebo poničena. Zákazník je povinen dodavateli prokázat, že je vůči dodavateli oprávněn uplatnit reklamaci, tj. práva z vady, a to zejména doložit datum koupě a dále doložit skutečnost, že věc byla zakoupena od dodavatele. 

Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je dodavatel povinen zákazníkovi písemně potvrdit.

Tento reklamační řád platí pro zboží zakoupené po 1. 1. 2023.

České hry a kvalitní hračky Dino Toys
Jsme česká rodinná firma. Naše práce je naším posláním. Tvoříme a rozvíjíme svět fantazie již 30 let.
Návody her online
Garantovaná záruka kvality
Doprava zdarma od 699 Kč
Hry od českého výrobce