Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.

Více informací

Reklamace

Dino Toys s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Dodavatel:
Dino Toys, s. r. o.
se sídlem Mnichovo Hradiště - Veselá, K Pískovně 108, PSČ 295 01
IČO: 49 10 16 50
DIČ: CZ 49 10 16 50

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 115816

Kontakt:

email: reklamace@dinotoys.cz

tel: 312 709 312

 

A. Právní úprava

Vztahy mezi zákazníkem a dodavatelem při uplatňování práv z odpovědnosti za vady (dále také jen „reklamace“) se řídí platnými právními předpisy, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění, a tímto reklamačním řádem. Dodavatel seznámí zákazníka s tímto reklamačním řádem umístěním na webových stránkách dodavatele.

 

B. Reklamace zboží

I. Odpovědnost dodavatele za jakost věci při převzetí

Dodavatel odpovídá zákazníkovi za to, že prodávaná věc je při převzetí zákazníkem bez vad. Zejména dodavatel odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník věc převzal,

 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které dodavatel nebo výrobce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se věc hodí k účelu, který pro její použití dodavatel uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Zákazníkovi přísluší práva z vad uvedené v odd. B, čl. IV. tohoto reklamačního řádu. Zákazník může požadovat dodání nové věci bez vad, pouze pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká jen součásti věci, může zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny). Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (alespoň 3 stejné vady) nebo pro větší počet vad (alespoň 4 různé vady). V takovém případě má zákazník i právo od smlouvy odstoupit (s právem na vrácení kupní ceny).

Neodstoupí-li zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu dodavatel nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi působilo značné obtíže.

Shora uvedená práva z vadného plnění zákazník nemá, pokud zákazník před převzetím věci věděl, že věc má vědu, anebo pokud zákazník vadu sám způsobil.  

Výměna zboží je možná pouze za stejné zboží a není-li to možné, může si na základě dohody zákazníka s dodavatelem zákazník vybrat jiné zboží v ceně vyměněného zboží.

 

II. Vadné věci

Věci, které mají vadu, která nebrání, aby mohla být věc užívána k určenému účelu, lze prodat jen za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadné věci. Dodavatel zákazníka upozorní, že věc má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.

 

III. Odpovědnost dodavatele z vadného plnění

Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li dodavatelem zákazníkovi poskytnuta delší záruční lhůta. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právnimi předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použije se tato doba.

 

Dodavatel neodpovídá za vady v těchto případech:

 1. je-li vada na věci v době převzetí a pro tuto vadu byla sjednána sleva z kupní ceny,

 2. vznikla-li vada na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním,

 3. vyplývá-li to z povahy věci (zejména uplynutím životnosti),

 4. jde-li o věc použitou a jde-li o vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou měla věc při převzetí zákazníkem,

 5. byla-li vada způsobena zákazníkem z důvodu nesprávného užívání, skladování, nesprávnou údržbou, zásahem zákazníka do věci nebo mechanickým poškozením,

 6. pokud zákazník před převzetím věci věděl, že věc má vadu,

 7. vada vznikla v důsledku vnější události, kterou dodavatel nemohl ovlivnit.

Požádá-li o to zákazník, potvrdí mu dodavatel v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Dodavatel má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti.

Zákazník není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla předmětem reklamace již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

 

IV. Oprávnění zákazníka při podstatném a nepodstatném porušení smlouvy

V případě, že se na prodané věci v záruční lhůtě vyskytnou vady, má zákazník tato práva:

 • Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

 • na odstranění vady opravou věci,

 • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

 • odstoupit od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny).

Zákazník sdělí dodavateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu dodavatele; to neplatí, žádal-li zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li zákazníkovi, že vady neodstraní, může zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit (s právem na vrácení kupní ceny).

Nezvolí-li zákazník své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Výměna zboží je možná pouze za stejné zboží a není-li to možné, může si na základě dohody zákazníka s dodavatelem zákazník vybrat jiné zboží v ceně vyměněného zboží.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má zákazník právo:

 • na odstranění vady, anebo

 • na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Neodstraní-li dodavatel vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může zákazník požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit (s právem na vrácení kupní ceny). Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu dodavatele.

 

Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, že pokud by zákazník takovou vadu při uzavírání kupní smlouvy předvídal, kupní smlouvu by neuzavřel; v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.

Zákazník je povinen svá práva z vadného plnění uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na věci je vada. Dodavatel neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud zákazník věc užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li zákazník vůči dodavateli vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je věc v opravě a zákazník ji nemůže užívat.

 

V. Postup při reklamaci

Zákazník musí práva z odpovědnosti za vady u dodavatele uplatnit nejpozději poslední den záruční lhůty, jinak práva zákazníka z odpovědnosti za vady zaniknou.

Dodavatel přijímá reklamace v písemné formě na adrese dodavatele K Pískovně 108, 295 01 Mnichovo Hradiště  nebo elektronicky na adrese reklamace@dinotoys.cz nebo na tel. +420 312 709 312. Dodavatel vydá zákazníkovi písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, popis vady, zákazníkem požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude zákazník informován o jejím vyřízení.

Dodavatel rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Při uplatnění reklamace je zákazník povinen zaslat reklamovanou věc dodavateli. Věc nesmí být znečištěna nebo poničena. Zákazník je povinen dodavateli prokázat, že je vůči dodavateli oprávněn uplatnit reklamaci, tj. práva z vady, a to zejména doložit datum koupě a dále doložit skutečnost, že věc byla zakoupena od dodavatele. V případě oprávněné reklamace dodavatel zákazníkovi na výzvu uhradí částku odpovídající poštovnému za zaslání reklamované věci dodavateli.

Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je dodavatel povinen zákazníkovi písemně potvrdit.

VI. Reklamace použitého zboží

Jde-li o věci použité, neodpovídá dodavatel za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí zákazníkem. Má-li věc použitá vadu, za kterou dodavatel odpovídá, má zákazník místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. Na základě dohody se zákazníkem činí u věcí použitých lhůta pro uplatnění práva z vady 24 měsíců od okamžiku předání věci dodavatelem zákazníkovi.

V ostatním platí u věcí použitých přiměřeně to, co je v ustanoveních tohoto reklamačního řádu uvedeno pro věci nové.

 

Tento reklamační řád platí pro zboží zakoupené po 1. 9. 2014.