Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.

Více informací

Podmínky vrácení peněz

Dino Toys s.r.o.

Obchodní podmínky

1Základní údaje o dodavateli

Dodavatel:

Dino Toys, s. r. o.

se sídlem Mnichovo Hradiště - Veselá, K Pískovně 108, PSČ 295 01

IČO: 49 10 16 50

DIČ: CZ 49 10 16 50

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 115816 a je plátcem DPH u Finančního úřadu Mnichovo Hradiště, č. j. 34659/05/050960/3113 ze dne 21. 11. 2005.

 

Obchodní oddělení a produkční centrum:

Dino Toys, s. r. o.

Prašná 956/32

149 00 Praha 4 – Háje

Služby zákazníkům:

Tel.: +420 312 709 324

Fax: +420 312 709 320,

e-mail: dotazy.eshop@dinotoys.cz

 

2Dodavatel a zákazník

Dodavatel je obchodní společností, která na svých webových stránkách e-shopu www.mojedino.cz a  www.dinotoys.cz nabízí zejména puzzle, dětské puzzle, společenské hry, plyšové hračky, obrázkové kostky, hrací karty, hlavolamy a další hry a hračky (dále také jen „zboží“), a to za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách.

Zákazníkem je osoba, která projeví zájem o některý z produktů uvedených shora a uzavře s dodavatelem smlouvu za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách.

 

3Uzavření smlouvy

3.1. Práva a povinnosti ze smluvního vztahu uzavřeného mezi dodavatelem a zákazníkem se v otázkách neupravených těmito obchodními podmínkami řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zejména pak ust. § 2079 a násl. upravujícími kupní smlouvu.

3.2. Zákazník a dodavatel tímto výslovně sjednávají, že návrhem na uzavření smlouvy je umístění nabízeného zboží na webových stránkách dodavatele, resp. na jeho e-shopu. Strany zároveň výslovně sjednávají, že smlouva mezi stranami je uzavřena v okamžiku přijetí návrhu na uzavření smlouvy zákazníkem formou potvrzení objednávky za předpokladu, že se o potvrzení objednávky zákazníkem dodavatel dozví. Dodavatel o doručení potvrzení objednávky neprodleně zákazníka informuje informačním emailem s rekapitulací objednávky na zákazníkem zadanou emailovou adresu.

3.3. Všechny potvrzené objednávky jsou pro smluvní strany závazné, není-li dále sjednáno jinak. Smlouvu je možné uzavřít jen v českém jazyce.

 

4. Práva a povinnosti stran

4.1. Dodavatel se zavazuje zákazníkovi dodat objednané zboží v množství, kvalitě, lhůtě a za cenu vyplývající z objednávky, jinak za podmínek stanovených v platné nabídce dodavatele umístěné v e-shopu v okamžiku uzavření smlouvy.

4.2. Za zboží dodané dodavatelem zákazníkovi je zákazník povinen dodavateli řádně a včas uhradit cenu uvedenou v objednávce, jinak cenu stanovenou za dodání zboží v platné nabídce dodavatele umístěné v e-shopu v okamžiku uzavření smlouvy. Zákazník je zároveň povinen si zboží ve sjednané lhůtě odebrat.

4.3. V případě, že nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání dodavateli splnit své smluvní povinnosti řádně a včas, prodlužuje se přiměřeně termín dodávky zboží, případně má dodavatel právo za těchto okolností od smlouvy odstoupit. V takovýchto případech nenese dodavatel odpovědnost za případné škody.

 

5. Cena zboží, způsob platby a dodání, možnost opětovného dodání

5.1. Ceny nabízeného zboží jsou vždy uvedeny u jednotlivých produktů na e-shopu s tím, že jde vždy o cenu konečnou zahrnující DPH ve výši 21 %. V ceně není obsaženo dopravné, poštovné ani úhrada za platbu na dobírku.

5.2. Zákazník je povinen objednané zboží uhradit platbou na dobírku (při platbě na dobírku jsou připočítávány náklady ve výši 40,- Kč včetně DPH), v případě dodání zboží mimo Českou republiku jsou náklady dobírky ve výši 1,9 Eur (včetně DPH), přičemž měnou pro úhradu je česká koruna (CZK) nebo euro (EUR). Zákazník může zboží zaplatit též převodem na účet č. 5617392/0800 platí pro platby v CZK, SK74 1111 0000 0011 1214 5006 pro platby v EUR. Číslo objednávky je třeba zapsat do variabilního symbolu. Měnou pro úhradu je Česká koruna (CZK) nebo euro (EUR).

​5.3. Zboží je zasíláno prostřednictvím zásilkové služby DPD nebo prostřednictvím služeb České pošty, a.s., a to pouze na území České republiky a Slovenské republiky. Pokud zákazník uvede adresu dodání do místa mimo území České republiky nebo Slovenské republiky, je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit s tím, že pokud zákazník v tomto případě již uhradil cenu předem, bude mu tato částka vrácena na jeho účet do 15 pracovních dní. Dodavatel dále zákazníka upozorňuje na skutečnost, že zboží nelze dodat na adresu obsahující P.O.BOX. Pokud zákazník uvede adresu dodání na P.O.BOX, je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit s tím, že pokud zákazník v tomto případě již uhradil cenu předem, bude mu tato částka vrácena na jeho účet do 15 pracovních dní. Po zaplacení zboží převodem na účet, si může zákazník zboží osobně vyzvednout na adrese provozovny Dino Toys s. r. o., K Pískovně 108, 29501 Mnichovo Hradiště.

5.4. K ceně zboží se účtuje dopravné ve výši 85,-- Kč v případě dodání zboží prostřednictvím některé ze zásilkových služeb; v případě zaslání zboží prostřednictvím České pošty a. s. činí dopravné  99,--Kč.  Při objednávce v ceně vyšší než 699,-- Kč (včetně DPH) se dopravné po České republice neúčtuje. K ceně zboží dodaného mimo ČR se účtuje dopravné ve výši 5,9 Eur (včetně DPH). Při objednávce s hodnotou vyšší než 1.400,-- Kč včetně DPH (tj. 52,-  EUR) se dopravné do místa dodání mimo ČR neúčtuje. 

5.5. Dodací lhůta je zpravidla 3 pracovní dny od uzavření smlouvy, tj. od potvrzení objednávky. V případě, že zákazník zvolí v objednávce některý ze způsobů placení předem, běží dodací lhůta až od uhrazení ceny na účet dodavatele. V případě, že lhůta dodání zboží je delší než 30 dnů, je nutný souhlas zákazníka se zasláním zboží v tomto pozdějším termínu. V případě zdržení s dodáním zboží o více než 14 dnů, je zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit.

5.6. Dodavatel si vyhrazuje právo na zvláštní dodací podmínky u určitých druhů zboží (zejména kvůli složitosti a bezpečnosti přepravy); v takovém případě bude zákazník ihned po obdržení objednávky kontaktován (telefonicky nebo emailem) a o těchto podmínkách zpraven. V takovém případě se může cena za dodání lišit; o tomto bude zákazník informován dle předchozí věty.

5.7. Zákazník se stává vlastníkem zboží v okamžiku převzetí zboží při dodání.

5.8. U plateb za zboží při převzetí zákazníkem (dobírka) je dodavatel oprávněn v případě neodebrání zboží na zákazníkovi vymáhat částku odpovídající případné náhrady škody (zejména náklady na dopravu). Zákazník může požádat prostřednictvím kontaktního telefonu nebo e-mailové adresy o opětovné zaslání zboží i u zboží placeného formou dobírky. Dodavatel si vyhrazuje právo dodatečně naúčtovat přiměřené náklady za skladování a opětovné zaslání zásilky.

5.9. Zásilky v hodnotě přesahující 5.000,-- Kč budou před odesláním telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního emailu ověřovány.  

     

6. Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka

6.1. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má v souladu s právními předpisy právo na vrácení zboží bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Zároveň je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání, a to v rámci reklamace. Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli elektronicky na e-mailovou adresu dotazy.eshop@dinotoys.cz. Pokud zákazník zvolí odstoupení formou e-mailu, uvede číslo objednávky a datum převzetí zboží. Zákazník je v případě odstoupení od smlouvy povinen vrátit zboží na adresu sídla dodavatele v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, všech poskytnutých dokladů a originálního obalu), a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zboží je vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. V případě, že zákazník odstoupí od smlouvy z jiného důvodu, než že dodavatel nesplnil smluvené podmínky dodání, nese zákazník náklady za navrácení zboží. Zásilky, ze kterých není patrné, proč byly dodavateli zaslány, budou vráceny odesílateli.

 

6.2. Dodavatel je v případě odstoupení zákazníka od smlouvy v souladu s právními předpisy povinen vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu za zboží vč. nákladů na dodání nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to buďto na účet sdělený zákazníkem nebo jiným způsobem na základě dohody se zákazníkem. Částka vracená zákazníkovi může být ponížena o úhradu výše zmíněných případných nákladů na straně dodavatele či škody vzniklé snížením hodnoty zboží. Dodavatel není povinen vrátit cenu za zboží zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Jestliže zákazník zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který dodavatel nabízí, vrátí dodavatel zákazníkovi náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 

7. Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele

7.1. Dodavatel je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy v tom případě, že poptávané zboží je momentálně nedostupné.

7.2. Dodavatel může odstoupit od smlouvy pouze do okamžiku odeslání zboží zákazníkovi. V každém případě má povinnost o této skutečnosti zákazníka informovat pomocí e-mailové pošty nebo kontaktního telefonu a domluvit se s ním na dalším postupu.

 

8. Reklamace zboží

Práva a povinnosti zákazníka a dodavatele při reklamaci jsou stanovena v Reklamačním řádu.

 

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Pro uskutečnění objednávky poskytuje zákazník dodavateli práva k poskytnutým údajům, které dodavatel využije ke sjednaným a potřebným úkonům sloužícím ke zpracování objednávky a následné dočasné archivaci.

9.2. Osobní údaje jakož i poskytnutá elektronická data jsou dočasně uchovávána dodavatelem pro účely případné reklamace nebo pro odstoupení od smlouvy nebo pro kontrolu bezhotovostních transakcí ze strany banky, a to po dobu 2 let od okamžiku přijetí objednávky. Zákazník bere na vědomí způsob, rozsah a účel poskytnutých osobních údajů a výslovně souhlasí s jejich charakterem, uchováváním, zpracováním a použitím.

9.3. Dodavatel ručí za to, že při zpracovávání osobních dat nutných k realizaci objednávky je dodržován zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a další právní normy.

9.4. Osobní údaje zadané zákazníkem při realizaci objednávky, případně po vyplnění registračního formuláře, mohou být dále využívány dodavatelem, případně oprávněnými třetími stranami k marketingovým účelům jen na základě poskytnutí výslovného souhlasu zákazníka. Tento souhlas může být kdykoli odvolán písemnou formou nebo telefonicky na uvedených kontaktních adresách. V takovém případě je dodavatel povinen tyto osobní údaje neprodleně odstranit z marketingové databáze.

9.5. Dodavatel tímto upozorňuje zákazníka, že na svých webových stránkách používá soubory cookie a jim podobné soubory a technologie. Zákazník tuto skutečnost bere na vědomí a odsouhlasením těchto obchodních podmínek zároveň projevuje souhlas s používáním souborů cookie na webových stránkách dodavatele.

 

10. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

10.1. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (např. na internetové připojení či telefonické hovory) si hradí zákazník sám.

10.2. Dodavatel nenese odpovědnost za případné technické obtíže při přenosu elektronických dat. V případě opakovaných problémů může zákazník kontaktovat zákaznický servis na výše uvedených kontaktních adresách (telefonech).

10.3. Dodavatel není odpovědný za možné škody způsobené dočasnou nedosažitelností internetových stránek e-shopu.

 

11. Další ujednání

11.1. Uzavřená smlouva, resp. potvrzení objednávky bude u dodavatele uložena pro případnou reklamaci či odstoupení od smlouvy po dobu 60 dní od okamžiku přijetí objednávky dodavatelem. Na vyžádání zákazníka dodavatel zákazníkovi po shora uvedenou dobu poskytne prostřednictvím aplikace v e-shopu přístup k učiněné objednávce.

11.2. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy a možnosti zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky jsou uvedeny přímo v aplikaci tvorby objednávky.

11.3. Případné náměty, stížnosti a připomínky ke zboží dodavatel přijímá na tel. číslech uvedených shora nebo na emailové adrese dotazy.eshop@dinotoys.cz. Zákazník je oprávněn se případně obrátit se stížností, která nebyla vyřízena dodavatelem, na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru.

 

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem přes internetový obchod www.mojedino.cz. V případě, že má zákazník uzavřenu smlouvu o obchodní spolupráci s dodavatelem, platí pro něj i v případě využití internetového obchodu podmínky sjednané v takovéto smlouvě uzavřené s dodavatelem.

12.2. Potvrzením souhlasu s těmito obchodními podmínkami zákazník prohlašuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a bere na vědomí všechny důsledky z nich vyplývající.

12.3. Dodavatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech měnit či doplňovat znění těchto obchodních podmínek. V takovém případě vždy platí verze, se kterou zákazník souhlasil v momentě potvrzení objednávky. Změněné obchodní podmínky budou vhodným způsobem uveřejněny na webových stránkách e-shopu www.mojedino.cz nejméně měsíc před započetím jejich účinnosti.

 

V Praze dne 25. 5. 2016                                                                                                                                    

 Dino Toys s.r.o.